Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Last Updated on

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Wybory do Sejmu i Senatu RP w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.).

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu generalnego RP w Sydney zostały utworzone następujące obwody głosowania:

Siedziby obwodowej komisji wyborczej:

 • Związek Australijski (Sydney) – Konsulat RP w Sydney (10 Trelawney Street , Woollahra 2025 NSW)
 • Związek Australijski (Adelaide) – Dom Polski (232 Angas Street, Adelaide 5000 SA)
 • Związek Australijski (Brisbane) – Dom Polski (10 Marie Street, Milton – Brisbane 4064 QLD)
 • Związek Australijski (Melbourne) – Dom Polski “Syrena” (1325 Stud Road, Rowville 3178 VIC)
 • Związek Australijski (Perth) – Konsulat Honorowy RP w Perth (180 Newcastle Street, Perth  6000 WA)

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Bądź przesyłać do Konsulatu Generalnego RP w Sydney:

 1. telefonicznie, nr tel.:  (+61 2) 9363 9816
 2. e-mailowo:  sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025, Australia
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Sydney pisemnie lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo:  sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025, Australia

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów.

Obwieszczenie Konsula RP w Sydney w sprawie obwodów do głosowania

Materiał udostępiony ze strony: https://sydney.msz.gov.pl/pl//aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach_do_sejmu_rp_i_senatu_rp_2019_