Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

Last Updated on

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach Ambasady RP w Canberze oraz Konsulatu Generalnego RP w Sydney głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 24 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

W Australii zostay ustanowione dwa obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 8, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Canberra, Ambasada RP, 7 Turrana St, Yarralumla 2600 ACT
 2. Obwód głosowania nr 9, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sydney, Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney St, Woollahra, 2025 NSW

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców (plik do pobrania)

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl bądź do Ambasady RP w Canberze lub Konsulatu Generalnego RP w Sydney:

 1. telefonicznie, nr tel.: +61 2 6272 1000 (Canberra) lub nr tel.: +61 2 9363 9816 (Sydney)
 2. emailowo: canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl lub sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Canberra, Ambasada RP, 7 Turrana St, Yarralumla 2600 ACT lub Sydney, Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney St, Woollahra, 2025 NSW
 4. ustnie: w siedzibie Ambasady RP w Canberze lub Konsulatu Generalnego RP w Sydney
 5. faksem, nr faksu: +61 2 6273 3184 (Canberra) lub +61 2 9327 2216 (Sydney)

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

Pełen tekst informacji nt. wyborów prezydenckich znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/australia/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-2020-roku