Marian Pawlik OAM (1954-2020)

Last Updated on

Marian Pawlik przybył do Australii w roku 1979. Przez ponad trzydzieści siedem lat pracował na rzecz  polskiego społeczństwa w Wiktorii. Był szanowanym lideram polonijnym w Australii. W 1997 roku wraz z synem Dominikiem i przyjacielem na własny koszt postawili tablicę na Mt Fatigue upamiętniającą 100-lecie urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego.

W tym czasie był uczestnikiem i organizatorem wielu imprez polonijnych. Wielokrotnie był przewodniczącym Święta Sportowego w Albion. Pracował z młodzieżą polonijną jak również z kombatantami i społecznością emigracji powojennej. Był też jedną z osób podtrzymujących dobre tradycje dialogu między społecznością polską i żydowską.

Podczas ostatniego okresu piastował wiele funkcji w organizacjach polonijnych:

 • Preses i współzałożyciel Koła Przyjaciół Poloneza;
 • Trener i mentor w Klubie Polonia;
 • V-ce Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii(1996-2001) i (2006-2014);
 • Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (2002-2004) i od 2014 do chwili obecnej;
 • Przewodniczący Komisji Arbitrażowej przy Federacji (2004-2006);
 • Przewodniczący Komisji Arbitrażowej Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (2001-2013);
 • Członek zarządu Australijsko-polskiego Towarzystwa Dobroczynności 1997-2004;
 • V-ce Prezes SPK koła w Melbourne od 2014 do chwili obecnej;
 • V-ce Prezes Sybiraków od 2019 do chwili obecnej.

Odznaczony został:

 • Medalem Rady Naczelnej 2009;
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP w roku 2012;
 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP w 2018 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Australii, za popularyzowanie polskiej kultury i historii.
Z Parą Prezydencką RP na V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy (wrzesień 2018)
Podczas uroczystej chwili wręczenia Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (2018)

English version

Marian Pawlik came to Australia in 1979. For thirty-seven years he has been working for the Polish community in Victoria. He was a respected Polish leader in Australia. In 1997, together with his son Dominik and a friend, he has set up a plaque at Mt Fatigue commemorating the 100th birthday anniversary of Paul Edmund Strzelecki.

At that time he was a participant and organizer of many Polonia events. He was the chairman of the Albion Sports Festival many times. He worked with Polonia youth,
veterans and the post-war immigrants. He was also a figure who upholds good traditions of dialogue between the Polish and Jewish communities.

Recently, he held many functions in Polish organizations:

 • President and co-founder of the Friends of Polonaise Circle;
 • Coach and mentor at Polonia Club;
 • Vice President of the Federation of Polish Organizations in Victoria (1996-2001) and (2006-2014);
 • President of the Federation of Polish Organizations in Victoria (2002-2004) and from 2014 to the present;
 • Chairman of the Arbitration Commission at the Federation (2004-2006);
 • Chairman of the Arbitration Commission of the Australian Polonia (2001-2013);
 • Member of the board of the Australian-Polish Charity Society (1997-2004);
 • Vice Chairman of SPK circles in Melbourne from 2014 to the present;
 • Vice President of Polish Siberians Organisation in Melbourne.

Awarded:

 • General Council Medal 2009;
 • Knight’s Cross of the Order of Polish Restituta by the President of Poland in 2012;
 • Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta by the President of the Republic of Poland in 2018 for outstanding services in activities for the Polish community in Australia, for popularizing Polish culture and history.
Zdjęcie pamiątkowe gości obecnych na wystawie „Walka i cierpienie”, którą pokazano w Parlamencie Wiktoriańskim (2019)
Podczas wręczenia nagrody Henryk Sławik Award przez Australijskie Stowarzyszenie Polskich Żydów i Ich Potomków (2018)